fbpx

dialogi + Ymmärrys = Työhyvinvointi

Voimavarakeskeinen työnohjaus

dialogi + Ymmärrys = Työhyvinvointi

Tyonohjaus on henkisen hyvinvoinnin yllapitoa

Työnohjaus on työhyvinvoinnin ylläpitoa ja huoltamista, se saa työhyvinvoinnin kasvuun. Voimavarakeskeisen työnohjauksen taustateoriana on sosiaalinen konstruktionismi, työnohjaus toteutuu dialogisena reflektiivisenä prosessina, jossa on mukana ratkaisukeskeisyyttä. Käytän työnohjauksissa keskustelun tukena ottamiani luontokuvia tavoitteellisesti, sekä hyviä kysymyksiä. Palvelut etänä tai livenä. Ota yhteyttä! 044 3838 695

DeToK:n toimintaa ohjaavat arvot ovat luottamuksellisuus, asiantuntemus, ihmisten kunnioittaminen ja tavoitteellisuus.

Voimavarakeskeisen työnohjauksen hyödyt asiakkaalle

  • Asiakas löytää keskustelussa uusia näkökulmia asioihinsa
  • Asiakkaan ammatti-identiteetti ja päätöksen teko kyky vahvistuu
  • Ymmärrettäessä asioiden merkitys, työmotivaatio kasvaa
  • Ongelmat muuttuvat pienemmiksi, asiat löytävät oikeat mittasuhteet
  • Stressi vähenee ja työhyvinvointi lisääntyy
  • Ryhmässä tulee esiin monen henkilön näkemys
  • Ryhmän sisäinen motivaatio ja yhdessä tekemisen meininki lisääntyy
  • Asiantuntijuus ja itseohjautuvuus tiimissä lisääntyy
  • Tiedostettuun ongelmaan voidaan löytää ratkaisu
  • Ryhmä alkaa toimia yhteisen tavoitteen eteen ja ottaa vastuuta

DeToK:in työnohjauspalvelut ja työhyvinvointivalmennus esittelyvideo (n. 1 min) https://youtu.be/Lkemj_NusZo

Opastevideo: Näin helposti löydät DeToK:ille Salon kauppakeskus Plaza:ssa: https://youtu.be/bkGibqrXWIU

Lue myös DeToK:in blogista: Huollatko mieltäsi, kuten kehoasi?

Voimavarakeskeisellä työnohjauksella saa laatua työhön 

Työnohjaus auttaa työhyvinvointiin ja kehittymiseen työssä

Voimavarakeskeisellä työnohjauksella saadaan aikaan henkilöstön voimien, luovuuden ja ajattelun lisääminen.  Dialogisuuden ja ymmärryksen lisääntymisen avulla työssä jaksaminen paranee, uusien toimintamallien kehittäminen ja uusien innovaatioiden toteutuminen mahdollistuu.

Hiljainen tieto saadaan jaettua työyhteisössä, joilloin koko työyhteisön henkinen pääoma kasvaa. Empatia ja luottamus työyhteisössä lisääntyy dialogin avulla  erityisesti ryhmätyönohjauksissa. Syventyneen ymmärryksen avulla saadaan aikaan parempia päätöksiä. Työn tekeminen itsessään tehostuu samalla sisäisen motivaation lisääntymisen kautta.

Työnohjaus on myös tehtävän työn sekä työskentelymallien kehittämisväline. Työnohjauksen avulla voidaan analysoida omia työtapoja, kehittää työn laadun valvontaa, saavuttaa parempia työtuloksia ja antaa keinoja työperäisten ongelmien ratkaisemiseen. Työnohjauksen vaikutukset perustuvat siihen, että ohjausprosessi on pitkäkestoinen ja ohjaus tapahtuu ohjattavan ehdoilla. Näin se sitoo parhaiten jo opittua ja uusia oivalluksia ohjattavan arjen käytäntöihin.

Työnohjauksen kautta on mahdollista oppia työstä, työn luonteesta ja tekemisestä sekä vahvistaa jo olemassa olevaa ammatti-identiteettiä ja osaamista. Keskeisenä menetelmänä tarjoamassani työnohjauksessa on luottamuksellinen, tasa-arvoinen ja avoin keskustelu. Avoimen keskustelun myötä työyhteisön vuorovaikutustaidot paranevat ja haasteet pysyvät oikeissa mittasuhteissa. Työnohjaus ei ole terapiaa, vaikka työnohjauksella on usein terapeuttinen vaikutus henkilöön ja työyhteisöön.