Yksilötyönohjaus

Yksilötyönohjaus tukee asiakkaan ongelmaratkaisu- ja vuorovaikutustaitoja, sekä päätöksenteko kykyä. Ohjattavan itsetuntemus sekä henkilökohtainen työssä jaksaminen lisääntyy työnohjausprosessin myötä.  Ohjattavalla on mahdollisuus purkaa tunnekuormaa työhön liittyen, saada uusia näkökulmia ja oivalluksia haastavaksi kokemiinsa asioihin.  Prosessin lähdettyä liikkeelle asiakkaalla vapautuu voimavaroja omaan työhönsä.

Esimiestyönohjaus

Esimiehen yksilötyönohjaus tarjoaa johtajille, esimiehille ja asiantuntijoille mahdollisuuden käsitellä luottamuksellisesti ja ammatillisesti vaikeitakin työhön liittyviä kysymyksiä. Työnohjaus keskustelu vahvistaa esimiehen ongelmaratkaisu-, vuorovaikutus- ja päätöksentekotaitoja, itsetuntemusta sekä henkilökohtaista työssä jaksamista. Tasa-arvoisessa dialogissa tutkitaan esimiehen asemaa ja arvoja, sekä toimintaa, jonka pohjalta syntyy oivalluksia.  Prosessin lähdettyä liikkeelle asiakkaalla vapautuu voimavaroja omaan työhönsä, joka näkyy myös työmotivaation kasvuna.

Voimauttava työnohjaus

Työnohjausta tehdään yksilötyönohjauksen periaatteen mukaan, mutta lisäksi huomioidaan asiakkaan uupumuskokemus. Kun uupumus tunnistetaan ajoissa, asiakkaan tilanteeseen voidaan vaikuttaa ennalta ehkäisevästi. Uupumuksen riski muuttua masennukseksi pienenee ja riski sairaslomalle jäämisen ja työkyvyttömyyden uhka laskee. Mikäli asiakas tarvitsee hoidollista apua ohjataan hänet terveyspalveluiden piiriin.

Ryhmätyönohjaus

Ryhmässä käydään dialogia työhön liittyen, ryhmän tarpeista lähtöisin. Ryhmässä moniäänisyyden avulla on mahdollista kasvattaa ryhmän osaamista eli henkistä pääomaa. Ryhmässä pohditaan näkökulmia, mikä auttaa toimijuutta ja eteenpäin suuntautumista työssä.

Esimiesryhmätyönohjaus

Esimiesten ryhmätyönohjaus tarjoaa johtajille ja esimiehille mahdollisuuden käsitellä luottamuksellisesti ja ammatillisesti vaikeitakin työhön liittyviä kysymyksiä. Heidän näkökulmasta tutkitaan esimiesryhmän asemaa ja arvoja, heidän tarpeista lähtien. Ryhmässä käydään dialogia ryhmän tarpeista lähtöisin työhön liittyen. Ryhmässä moniäänisyyden avulla on mahdollista kasvattaa ryhmän osaamista eli henkistä pääomaa. Ryhmässä pohditaan eri näkökulmia, mikä auttaa toimijuutta ja menemistä eteenpäin työssä.

Työyhteisötyönohjaus

Työyhteisön työnohjauksessa ohjaukseen osallistuvat henkilöt ovat organisaation eri tasoilla ja erilaisilla työnkuvilla työtään tekeviä henkilöitä. Työyhteisöä yhdistää yhteinen tavoite, johon pyritään. Ryhmässä moniäänisyyden avulla voi kasvattaa työyhteisön kokonaisosaamista ja sosiaalista pääomaa.

Kriisityönohjaus

Työyhteisössä on tapahtunut, jotain tavallisuudesta poikkeavaa, yllättävää esim. sairaskohtaus, kuolema, onnettomuus.  Kriisityönohjauksessa keskustellaan tapahtuneesta asiasta, keskustelu auttaa vähentämään tunnekuormaa työyhteisössä ja työyhteisöä jatkamaan työtään. Kriisityönohjausta voidaan käyttää myös työyhteisön konfliktitilanteissa tai tilanteissa, joissa työpaikalla on henkilöstökriisi.

(Ryhmäkoot: 2-5 henkilöä pienryhmä tai 6-10 henkilöä suurryhmä.)

Koulutus ”Oman työkyvyn ylläpito ja huoltaminen”

Koulutuksessa käydään lyhyesti läpi hyvinvoinnin perustekijät ja laajemmin käsitellään mielen hallintaan liittyviä tekijöitä. Koulutuksessa tuetaan henkilön voimavaroja tehtävien ja rentoutusharjoituksien avulla. Koulutus auttaa henkilöä löytämään omaa työkykyä ja hyvinvointia ylläpitäviä asioita, sekä lisäksi keinoja tiedostaa omia voimavaroja, tapoja ajatella itsestä sekä keinoja vaikuttaa omiin mielialoihin.

Pyydä tarjous, hintaan vaikuttaa osallistujamäärä ja mahdollinen tilavuokra.

Yksilövalmennus "Eheyttävä esimies"

Esimies pitää osata johtaa ensin itseään, jotta voi johtaa menestyksekkäästi työyhteisöään ja työntekijöitään. Esimiehen oma jaksaminen vaikuttaa koko työyhteisön ilmapiiriin ja hyvinvointiin.

”Eheyttävä esimies” valmennus sopii ihmisille, jotka haluavat keskustella ja kehittää itseään. Valmennuksen osa-alueet muodostuvat voimavarojen tutkimisesta, tunneälyn ja vuorovaikutuksen kehittämisestä. Osa-alueita on 12, joista asiakkaan kanssa yhdessä valitaan hänelle sopivat kehittymisen alueet keskustelun perusteella. Valmennukseen liittyy keskustelun lisäksi kirjallisia tehtäviä tarvittaessa, joiden kautta asiakkaan voimavarat ja ymmärrys lisääntyy.

Hyvän mielen treeni

Ryhmämuotoinen uupumuksen ja depression ennaltaehkäisyyn perustuva ohjattu dialoginen treeni. Hyvän mielen treeni perustuu depressiokouluun, treeni kestää kahdeksan viikon ajan, kerran viikossa ennakkoon suunniteltuna ryhmätapaamisena. Ryhmä soveltuu henkilöille, joilla on uupumuksen oireita tai lieviä masennusoireita, ei diaknosoitua mielenterveyden häiriötä tai kriisiä. Omien voimavarojen tutkiminen antaa keinoja uupumuksen ja masennusoireiden ennaltaehkäisyyn, sekä vertaistukea erilaisiin ryhmässä esiin tuleviin asioihin. Tietoinen itsensä tutkiminen auttaa henkilöä tunnistamaan omia voimavaroja, joka auttaa ihmistä arjessa jaksamaan paremmin.

Pyydä tarjous, hintaan vaikuttaa osallistujamäärä ja mahdollinen tilavuokra.

Kriisityön palvelut

Kriisikeskustelun voimauttava vaikutus näkyy asiakkaalla jo muutaman keskustelun jälkeen, keskustelut sovitaan asiakkaan tarpeen mukaan. Kriisikeskustelussa asiakkaalla on mahdollista purkaa emootionaalista kuormitusta, joka on syntynyt äkillisen ja ennalta arvaamattoman tapahtuman johdosta. Dialogisen keskustelun avulla kriisiin käsittely tai tapahtuman läpi keskusteleminen vähentää ahdistusta ja parantaa asiakkaan toimintakykyä. Keskusteluiden myötä kriisiin saadaan etäisyyttä ja uudenlaista näkökulmaa, sitä tarkasteltaessa. Keskusteluiden avulla kriisistä on mahdollista selvitä helpommin ja jatkaa elämää paremmin valmiuksin. Kriisi voi aiheutua yllättävästä tilanteesta esim. avioerosta, äkillisestä  vakavasta sairastumisesta, läheisen tai työpaikan menettämisestä jne.  Hinta 124.00€ / 60 min (hinta sis. alv.24%)

Haluatko lisätietoja palveluistamme?