fbpx

Kiitos, kun jaat kavereillesi!

Mitä on voimavarakeskeinen työnohjaus? Voimavarakeskeinen työnohjaus on ammatillinen oppimisen -ja kehittymisenprosessi, jonka avulla esimiehet, työntekijät ja koko työyhteisö voivat kriittisesti tarkastella ja kehittää omaa toimintaansa. Työnohjauksen taustateoriana on sosiaalinen konstruktionismi ja työnohjaus toteutuu dialogisena reflektiivisenä prosessina, jossa tarpeen mukaan on ratkaisukeskeisyyttä ja narratiivisuutta. Näin voimavarakeskeisellä työnohjauksella saadaan laatua työhön.

Moni asia selkeytyy  työohjaajan ja työnohjattavien välisessä tasa-arvoisessa dialogissa, kun voidaan käsitellä työhön liittyviä kysymyksiä työnohjaajan vaitioloon luottaen. Voimavarakeskeisellä työnohjauksella saa laatua työhön. Työnohjaus antaa puitteet työn ja toimintatapojen tarkastelulle, jossa voidaan löytää uusia yhteistyömuotoja, työmenetelmiä ja omaan kehittymiseen oivalluksia. Työnohjauksessa voidaan käsitellä monia erilaisia asioita mm. muutostilanteita, kehittämistarpeita, työhyvinvointiin ja työssä jaksamiseen liittyviä asioita.

Voimavarakeskeisellä työnohjauksella työhyvinvointia

Voimavarakeskeisellä työnohjauksella saadaan kasvatettua työyhteisön työhyvinvointia ja nostettua työn laatua. Puhe on ensimmäinen askel suunnitelmien toteuttamiseen. Puhuessa ihmiselle syntyy ajatuksia ja niille merkitys. Ymmärrettäessä asioiden merkitys, työmotivaatio kasvaa.

Työmotivaation kasvaessa ohjattava haluaa tehdä työnsä paremmin ja samalla työn laatu paranee. Laatu paranee, koska ymmärryksen lisääntyminen, johtaa parempaan asiakastyytyväisyyteen. Työnohjauksessa ongelmat muuttuvat pienemmiksi, asiat löytävät oikeat mittasuhteet, stressi vähenee ja työhyvinvointi sekä luottamus omaan toimintaan lisääntyy.

Lue myös: Dialogilla tuloksiin

Oman työn hallinnan ja arvostuksen tunne kasvaa työnohjauksen avulla

Oman työn hallinnan ja arvostuksen tunne kasvaa työnohjauksen avulla, kun työnohjattava alkaa nähdä asioita uusin silmin, hän oivaltaa, että asioihin on useampi näkökulma, kuin vain se, joka oli jo tiedossa. Ymmärryksen laajetessa, vuorovaikutustaidot palautteen vastaanottaminen ja antaminen helpottuu, sekä ongelmanratkaisutaidot kasvavat.

Muutokset työssä ja elämässä eivät tunnu enää hallitsemattomilta, vaan niihin on tietoinen suhde ja niiden suuntaan voidaan vaikuttaa. Onnistuneella työnohjausprosessilla on myös terveyttä edistäviä vaikutuksia stressin pysyessä hallinnassa.

Lue myös: Huollatko mieltäsi, kuten kehoasi?

Työnohjauksen toteutumisen haasteet

Työnohjauksen toteutumisen haasteet tulevat vastaan tilanteissa, kun tilaaja on eri henkilö, kuin ohjattava. Työnohjauksen vastaanottamiseen vaikuttaa, millaisella asenteella ohjattava tulee työnohjaukseen. Olisi hyvä kysyä työnohjaukseen lähtevältä, onko hänellä motivaatiota kasvaa ammatillisesti?

Olisi myös hyvä kertoa, että työnantaja näkee hänessä mahdollisuuden kasvuun ja kehittymiseen, sekä haluaa huolehtia hänestä ihmisenä. On hyvä kysyä työnohjaukseen suuntautuvalta henkilöltä, että ymmärtääkö hän, miten suuri kädenojennus työnantajalta on tarjota hänelle työnohjausta työajalla?

Miten työohjauksesta keskustellaan työyhteisössä

Lisäksi työnohjausprosessin onnistumiseen vaikuttaa, miten työnohjaukseen tulevalle ihmiselle työnohjaus on markkinoitu työyhteisössä ennakkoon. Kertovatko työyhteisön kollegat henkilölle, että arvostavat mahdollisuuttaan kehittyä ihmisinä ja ammatillisesti työnohjauksessa?

Surullista on, jos työyhteisössä työnohjauksesta puhutaan negatiiviseen sävyyn, kuten työnohjausta käyttävät vain kokemattomat tai uupumisriskissä olevat henkilöt. Tämä puhe luo ympärilleen vastuutonta kulttuuria, jossa ihmisten jaksamisesta ei huolehdita ja mieluummin annetaan ihmisten joutua ennen aikaiselle työkyvyttömyyseläkkeelle. Vastuullinen organisaatio ei toimi näin.

Ymmärrän varsin hyvin vastarinnan työnohjaukseen tällaisen puheen jälkeen, kaikki eivät halua myöntää kokemattomuuttaan tai mahdollista uupumisriskiä. Kaiken tämän ymmärtäminen on hyvin olennaista, jotta ohjattava pystyy asettautumaan ohjattavan rooliin ja keskustelemaan itseään pohdituttavista asioista ja kehittymään ihmisenä.

Lue myös: Me ja he ajattelu lisää kuppikuntaisuutta

Haluatko katsoa tulevaisuuteen vai pysyä samassa ympyrässä

Haluatko katsoa tulevaisuuteen vai pysyä samassa ympyrässä, tätä kannattaa miettiä ennen, kuin työnohjauksen prosessiin lähtee. Hyvässä yhteistyösuhteessa asiakas vahvistuu ihmisenä. Yhteistyösuhteessa ohjattavan ja työnohjaajan välinen keskustelu on avointa, työtilanteissa esiin tulevia tunteita voidaan käsitellä ja pohtia, mikä vaikutus niillä on ollut työssä vastaan tulleisiin tilanteisiin. Keskustelu on voimavaralähtöistä, jossa ovat empatian ja luottamuksen elementit läsnä. Laajempi ymmärrys asioista luo paremmat hyvinvoinnin olosuhteet.

Voimavaralähtöisessä työnohjauksessa ohjattava kokee saavansa ohjaajalta itselleen lisää voimavaroja ja pystyy työnohjausprossin aikana löytämään ja ottamaan itsestään löytyvät voimavarat käyttöönsä. Työnohjauksen hetkessä oleminen ja eläminen auttaa viemään kiireen ja stressin tunnetta pois.

Lue myös: Eettinen omatunto

Tavoite voimavarakeskeiselle ajattelulle

Tavoite voimavarakeskeiselle ajattelulle on, että työnohjattava kokee tekevänsä itse päätökset ja valinnat elämässä. Huolehtii omasta jaksamisesta ja hyvinvoinnista omilla ehdoilla. Välillä voi myös miettiä, mikä itselle on riittävän hyvä ja pyrkiä unohtamaan muiden ihmisten odotukset itseä kohtaan. Jos haluat olla eteenpäin menevä ihminen, valitse voimavarakeskeinen työnohjaus.

15.12.2020 DeToK, Maarit Vihiniemi, Työnohjaaja (STOry) ja prosessikonsultti.

Kiitos, kun jaat kavereillesi!