fbpx

Kiitos, kun jaat kavereillesi!

Voimavarakeskeisellä työnohjauksella saa laatua työhön, kun työn sisällöstä keskustellaan yhdessä voimavarakeskeisessä työnohjauksessa. Yksilö- ja ryhmätyönohjauksessa voidaan pohtia, miten saadaan ihmiset pitämään työtään laadukkaana ja merkityksellisenä, tällä on vaikutus myös työssä jaksamiseen.

Työn merkityksellisyys kasvaa dialogin avulla, jos se on ollut kadoksissa. Jaksamista työssä voidaan parantaa, kun löydetään työssä toimiville ihmisille uusia ajattelu- ja toimintatapoja.

Moni asia selkeytyy  työohjaajan ja työnohjattavien välisessä tasa-arvoisessa dialogissa, kun voidaan käsitellä työhön liittyviä kysymyksiä työnohjaajan vaitioloon luottaen. Voimavarakeskeisellä työnohjauksella saa laatua työhön, kun työnohjauksen seurauksena tiimissä ja työyhteisössä olevat ihmiset alkavat keskustelemaan ja tekemään keskenään enemmän yhteistyötä.

Voimavarakeskeinen työnohjaus yhdistää ihmisiä

Mitä on voimavarakeskeinen työnohjaus? Voimavarakeskeinen työnohjaus on ammatillinen oppimisen -ja kehittymisenprosessi, jonka avulla esimiehet, työntekijät ja koko työyhteisö voivat kriittisesti tarkastella ja kehittää omaa toimintaansa.

Voimavarakeskeisenä työnohjaajana pyrin löytämään yksilön ja ryhmän vahvuudet, joiden kautta lähdetään yhdessä asetettuja tavoitteita kohti keskustellen etenemään. Viitekehyksenä työnohjauksessa on voimavara- ja ratkaisukeskeisyys.

Vahvuuksien tiedostaminen ja näkyväksi tekeminen yhdistää ihmisiä ja antaa yhteisöllisyyden kokemuksen. Vahvuuksien tiedostamiseen ja näkyväksi tuomiseen käytän “Lähiluonto voimavaraksi kortteja”, jotka ovat ottamistani luontokuvista teetetty monipuolinen ammattihenkilöille suunnattu työväline.

Lue myös blogiteksti: Lähiluonto voimavaraksi kortit

Tutustu linkistä “Lähiluonto voimavaraksi kortteihin” Verkkokauppa

Sosiaalinen konstruktionismi taustateoriana voimavarakeskeisessä työnohjauksessa

Voimavarakeskeisen työnohjauksen taustateoriana on sosiaalinen konstruktionismi, työnohjaus toteutuu dialogisena reflektiivisenä prosessina, jossa ohjaan keskustelua ratkaisu- ja voimavarakeskeisyydellä. Voimavarakeskeisellä työnohjauksella saa laatua työhön, kun ymmärretään oman toiminnan ja suhteiden tärkeys toimivassa kokonaisuudessa.

Työnohjaus antaa puitteet työn ja toimintatapojen tarkastelulle, jossa voidaan löytää uusia yhteistyömuotoja, työmenetelmiä ja omaan kehittymiseen oivalluksia. Työnohjauksessa voidaan käsitellä monia erilaisia asioita mm. muutostilanteita, kehittämistarpeita, työhyvinvointiin ja työssä jaksamiseen liittyviä asioita.

Lue myös: Työkuormitus ja palautuminen

Muutostilanteet voivat yhdistää ihmisiä

Meillä on usein kokemuksia työelämästä, miten muutostilanteissa ihmiset eivät löydä yhteistä suuntaa. Muutos itsessään luo kaoottisen tilan ympärilleen, jossa normaalisti järjestyksessä olevat asiat ja toimintatavat ovat epäjärjestyksessä tai jopa hukassa. Muutostilanteissa voivat suhteet katketa tai muuttua toimimattomiksi. Voimavarakeskeisellä työnohjauksella on yhdistävä, suhteita rakentava ja kannatteleva vaikutus.

Yhteisen toimintavan löytäminen ei ole aina helppoa, mutta muutos voi olla myös mahdollisuus rakentaa paremmin toimivaa yhteistyötä ja työyhteisöä. Voimavarakeskeisellä työnohjauksella ryhmätyönohjauksissa olemme ryhmän kanssa yhdessä onnistuneet rakentamaan parempaa tulevaisuutta työyhteisölle ihan joka kerta.

Tutustu Sote tiimin muutos työnohjauspalveluihin: Työnohjauspalvelut

Voimavarakeskeisellä työnohjauksella työhyvinvointia

Voimavarakeskeisellä työnohjauksella saadaan kasvatettua työyhteisön työhyvinvointia ja nostettua työn laatua. Puhe on ensimmäinen askel suunnitelmien toteuttamiseen. Puhuessa ihmiselle syntyy ajatuksia ja niille merkitys. Työohjaajan reflektoidessa ohjattavien puhetta, ohjattavilla on suuri mahdollisuus oivaltaa asioita syvemmin. Ymmärryksen kasvaessa asioiden suhteen, niiden merkitys ja työmotivaatio kasvavat.

Työmotivaation kasvaessa ohjattava haluaa tehdä työnsä paremmin ja samalla työn laatu paranee. Ymmärryksen lisääntyminen johtaa myös parempaan asiakastyytyväisyyteen. Työnohjauksen dialogissa ongelmat muuttuvat pienemmiksi, asiat löytävät oikeat mittasuhteet, stressi vähenee ja työhyvinvointi sekä luottamus omaan ja muiden toimintaan lisääntyy.

Lue myös: Dialogilla tuloksiin

Oman työn hallinnan ja arvostuksen tunne kasvaa

Oman työn hallinnan ja arvostuksen tunne kasvaa työnohjauksen avulla, kun työnohjattava alkaa nähdä asioita uusin silmin, hän oivaltaa, että asioihin on useampi näkökulma, kuin vain se, joka oli jo tiedossa. Ymmärryksen laajetessa, vuorovaikutustaidot palautteen vastaanottaminen ja antaminen helpottuu, sekä ongelmanratkaisutaidot kasvavat, lisäksi työ alkaa tuntua entistä palkitsevammalta.

Muutokset työssä ja elämässä eivät tunnu enää hallitsemattomilta, vaan niihin on tietoinen suhde ja niiden suuntaan voidaan vaikuttaa. Tämä työnhallinnan tunne antaa kokemuksen, että voimavarakeskeisellä työnohjauksella saa laatua työhön. Lisäksi onnistuneella työnohjausprosessilla on myös terveyttä edistäviä vaikutuksia, stressin pysyessä hallinnassa.

Lue myös: Huollatko mieltäsi, kuten kehoasi?

Työnohjauksen toteutumisen haasteet

Työnohjauksen toteutumisen haasteet tulevat vastaan tilanteissa, kun tilaaja on eri henkilö, kuin ohjattava. Työnohjauksen vastaanottamiseen vaikuttaa, millaisella asenteella ohjattava tulee työnohjaukseen. Olisi hyvä kysyä työnohjaukseen lähtevältä, onko hänellä motivaatiota kasvaa ammatillisesti ja tutkia omaa työtään?

Olisi myös hyvä kertoa, että työnantaja näkee hänessä mahdollisuuden kasvuun ja kehittymiseen, sekä haluaa huolehtia hänestä ihmisenä. On hyvä kysyä työnohjaukseen suuntautuvalta henkilöltä, että ymmärtääkö hän, miten suuri kädenojennus työnantajalta on tarjota hänelle työnohjausta työajalla?

Miten työohjauksesta keskustellaan työyhteisössä

Lisäksi työnohjausprosessin onnistumiseen vaikuttaa, miten työnohjaukseen tulevalle ihmiselle työnohjaus on markkinoitu työyhteisössä ennakkoon. Kertovatko työyhteisössä kollegat toisilleen, että arvostavat mahdollisuuttaan kehittyä ihmisinä ja ammatillisesti työnohjauksessa? Entä kertovatko he millainen vaikutus työnohjauksella on ollut heihin ja jaksamiseen työssä?

Surullista on, jos työyhteisössä työnohjauksesta puhutaan negatiiviseen sävyyn, kuten työnohjausta käyttävät vain kokemattomat tai uupumisriskissä olevat henkilöt. Tämä puhe luo ympärilleen vastuutonta kulttuuria, jossa ihmisten jaksamisesta ei huolehdita ja mieluummin annetaan ihmisten joutua ennen aikaiselle työkyvyttömyyseläkkeelle. Vastuullinen organisaatio ei toimi näin.

Ymmärrän varsin hyvin vastarinnan työnohjaukseen tällaisen puheen jälkeen, kaikki eivät halua myöntää kokemattomuuttaan tai mahdollista uupumisriskiä. Kaiken tämän ymmärtäminen on hyvin olennaista, jotta ohjattava pystyy asettautumaan ohjattavan rooliin ja keskustelemaan itseään pohdituttavista asioista ja kehittymään ihmisenä.

Lue myös: Me ja he ajattelu lisää kuppikuntaisuutta

Haluatko katsoa tulevaisuuteen vai pysyä samassa ympyrässä

Haluatko katsoa tulevaisuuteen vai pysyä samassa ympyrässä, tätä kannattaa miettiä ennen, kuin työnohjauksen prosessiin lähtee. Hyvässä yhteistyösuhteessa asiakas vahvistuu ihmisenä.

Yhteistyösuhteessa ohjattavan ja työnohjaajan välinen keskustelu on avointa, työtilanteissa esiin tulevia tunteita voidaan käsitellä ja pohtia, mikä vaikutus niillä on ollut työssä vastaan tulleisiin tilanteisiin. Keskustelu on voimavaralähtöistä, jossa ovat empatian ja luottamuksen elementit läsnä. Laajempi ymmärrys asioista luo paremmat hyvinvoinnin olosuhteet.

Voimavaralähtöisessä työnohjauksessa työnohjattava kokee löytävänsä ratkaisuja ja uusia näkökulmia toimintaansa, sekä lisää voimavaroja asioiden toteuttamiseen. Työnohjattava löytää prossin aikana voimavaroja ja ottaa ne itsestään löytyvät voimavarat käyttöönsä.

Työnohjauksen hetkessä oleminen ja eläminen auttaa viemään kiireen ja stressin tunnetta pois, sekä vähentämään kaaoksen tunnetta, asioiden löytäessä oikeat paikkansa.

Lue myös: Eettinen omatunto

Tavoite voimavarakeskeiselle ajattelulle

Tavoite voimavarakeskeiselle ajattelulle on, että työnohjattava saa kokemuksen olevansa osa ratkaisua. Työnohjattava(t) on työnsä keskeinen toimija, joka tekee päätöksiä oman työnsä suhteen ja on tärkeä henkilö osana toimivaa organisaatiota. (Päivitetty 13.2.2024)

DeToK:in voimavarakeskeinen työnohjaus auttaa työnohjattavaa huolehtimaan omasta jaksamisesta, hyvinvoinnista ja ammatillisen osaamisen rajojen tunnistamisesta. Jos haluat olla eteenpäin menevä ihminen, valitse voimavarakeskeinen työnohjaus. (Päivitetty 13.2.2024)

Tutustu tästä linkistä työnohjauksen vaihtoehtoihin: Työnohjauspalvelut

Päivitetty 13.3.2024 / 2.3.2023 / 15.12.2020 DeToK, Maarit Vihiniemi, Työnohjaaja (STOry) ja prosessikonsultti.

Kiitos, kun jaat kavereillesi!